DŁUGA 7, 9A, 11

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

SITE CHECK LIST

Położenie 

 

Nazwa lokalizacji oraz numery działek

 

ul. Długa nr 7, 9A, 11, dz. nr ewid. 161, 264, 277, 271/1, 271/5, 271/7, 273/3, 273/6, 273/8, 274, 275, 276/1, 278/3, 280/4 obr. 5
Miasto/Gmina  Miasto Zduńska Wola
 Adres (ulica, nr) ul. Długa nr 7, 9A, 11
Powiat zduńskowolski
Województwo łódzkie
Działka jest objęta SSE NIE
SSE brak
Strona internetowa lub link do MyMaps
Powierzchnia nieruchomości

 

Maksymalna dostępna powierzchnia
(w jednym kawałku) [ha]
ok. 1,42 ha
Kształt działki nieregularny
Możliwości połączenia terenu NIE
Informacje dotyczące nieruchomości

 

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]

włączając 23% VAT

Należy umieścić przybliżoną cenę negocjacyjną w przypadku ofert prywatnych lub informacje z ostatniej wyceny.
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) T
Link do uchwały https://bip.zdunskawola.pl/artykul/497/10328/mpzp-48
Formy wsparcia na poziomie lokalnym brak
Właściciel/Właściciele JST
Właściciel Miasto Zduńska Wola
Powierzchnia przypadająca na właściciela 1/1
Przeznaczenie w MPZP – tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1U-P, 3U-P, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa lub produkcyjna; przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa magazynowo-składowa lub garażowa, rzemiosło, obiekty i urządzenia oraz sieci infrastruktury technicznej;

– teren urządzeń elektroenergetycznych, oznaczony na rysunku planu symbolem 4EE, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe: teren urządzeń elektroenergetycznych

Warunki nabycia/udostępniania Sprzedaż x
Użytkowanie wieczyste
Wynajem
Charakterystyka działki

 

Różnica poziomów terenu [m] teren płaski
Ograniczenia wysokości budynków [m] T
Procent dopuszczalnej zabudowy 50% dla terenu oznaczonego 3U-P

40% dla terenu oznaczonego 1U-P

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) N
Poziom wód gruntowych [m] brak danych
 Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) N
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) N
Przeszkody podziemne (T/N) N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) N
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) N
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) N
Klasa gleby RIV b, PSIV, S-RIVb, Br-RIVb, S-PsIV, Bz, Ba
Obecne użytkowanie nieurządzone tereny zielone
Połączenia transportowe

 

Dojazdowa droga do terenu Bezpośredni dojazd drogą miejską  – ul. Długa (droga asfaltowa o szerokości pasa drogowego ok. 7 m oraz drogą powiatową – ul. Spacerowa (droga asfaltowa o szerokości pasa drogowego  ok. 9 m)
Autostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] A1 ok. 59 km

A2 ok. 63 km

S8 ok. 8,0 km

Droga wojewódzka nr 482 ok. 0,54 km

Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km brak
Kolej [km] Dworzec kolejowy Zduńska Wola ok. 2 km

Dworzec kolejowy Zduńska Wola Karsznice ok. 5 km

Bocznica kolejowa [km] Zduńska Wola Karsznice ok. 5,8 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Port Lotniczy w Łodzi im. Władysława Reymonta ok. 50 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Łódź ok. 50 km
Istniejąca infrastruktura

 

 

Elektryczność na terenie (T/N) N
 • Odległość przyłącza od granicy terenu [m]
sieć elektroenergetyczna NN w ul. Długiej ok. 270 m, sieć elektroenergetyczna SN w ul. Spacerowej ok. 10 m
 • Napięcie [kV]
NN 0,4

SN 15

 • Dostępna moc [MW]
0,5
Gaz na terenie (T/N) N
 • Odległość przyłącza do granicy działki [m]
sieć gazowa średniego ciśnienia w ul. Długiej ok. 125 m
 • Wartość kaloryczna [MJ/Nm3]
40
 • Średnica rury [mm]
90
 • Dostępna objętość [Nm3/h]
1,2
Woda  przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N) N
 • Odległość przyłącza od granicy terenu [m]
sieć wodociągowa w ul. Długiej ok 3 m (w160 mm) i w ul. Spacerowej ok. 15 m (w300 mm)
 • Dostępna objętość [m3/24h]
0,5
Woda  przeznaczona do celów przemysłowych na terenie (T/N) N
 • Odległość przyłącza do granicy działki  [m]
sieć wodociągowa w ul. Długiej ok 3 m (w160 mm) i w ul. Spacerowej ok. 15 m (w300 mm)
 • Dostępna objętość [m3/24h]
0,5
Kanalizacja na terenie (T/N) N
 • Odległość przyłącza do granicy terenu[m]
sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej  ok. 210 m (ks200 mm), od strony ul. Spacerowej w ul. Żytniej ok. 195 m (ks200 mm)
 • Dostępna objętość [m3/24h]
0,5
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie
N
Telefony (T/N) N
 • Odległość przyłącza od granicy terenu [m]
brak danych
Osoba przygotowująca ofertę

 

Imię i nazwisko Michalina Łagunionok
Telefon 43 825 02 34
e-mail m.lagunionok@zdunskawola.pl
Języki polski, angielski
Osoby do kontaktu

 

 

 Imię i nazwisko Aneta Fraj
 Telefon 43 825 02 63
 e-mail a.fraj@zdunskawola.pl
Utworzony przez Michalina Łagunionok, m.lagunionok@zdunskawola.pl, 43 825 02 34
Skip to content