PKP, KARSZNICKA

Numer Działki dz. nr ewid. 1/24, 1/31 i 1/53 obr. 18
Adres ul. Karsznicka 37 i 39
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] 22,71 ha
Kształt działki Kształt nieregularny, podłużny
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) N
Właściciel / właściciele Skarb Państwa użytkowanie wieczyste Polskie Koleje Państwowe S.A.
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego T – działki o nr ewid. 1/31 i 1/53 obr. 18 –uchwała nr IX/69/15 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 czerwca 2015 r., opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3043 z dnia 31 lipca 2015 r. N – działka o nr ewid. 1/24 obr. 18 UWAGA – dnia 30 września 2016 r. Rada Miasta Zduńska Wola podjęła uchwałę nr XXVII/216/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 1/24, 1/31 i 1/53 obr. 18. Zmiana ma na celu poszerzenie obecnej funkcji o możliwość realizacji obiektów produkcyjnych i usługowych. Teren portu multimodalnego, składów i magazynów oznaczony na rysunku planu symbolem 1P
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] Teren wyłączony z klasyfikacji – użytek gruntowy – Tk – tereny kolejowe
Różnica poziomów terenu [m] Brak danych na mapie – wg sąsiednich działek różnica poziomów do 2 m
Obecne użytkowanie Nieużytek
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Poziom wód gruntowych [m] 1,5 m –
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu Tak
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne sieć elektroenergetyczna NN, SN sieć wodociągowa sieć kanalizacji deszczowej – czynna i nieczynna sieć telekomunikacyjna
Przeszkody występujące na powierzchni terenu torowiska i drzewa, ciek wzdłuż torowiska
Istniejące ograniczenia ekologiczne N
Budynki i zabudowania na terenie N
Dostęp do drogi publicznej (bezpośredni albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej), Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Bezpośredni dojazd drogą asfaltową – ul. Karsznicką o szerokości pasa drogowego 20 m
Autostrada / droga krajowa km Droga Ekspresowa / droga krajowa [km] A1 ok. 55 km A2 ok. 60 km S8 ok. 2,3 km Droga wojewódzka 12(14) ok. 3,1 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Kolej [km] Dworzec kolejowy Zduńska Wola Karsznice ok. 2,5 km Dworzec kolejowy Zduńska Wola ok. 7,5 km
Bocznica kolejowa [km] Zduńska Wola Karsznice ok. 0,0 km (na terenie)
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Port Lotniczy w Łodzi im. Władysława Reymonta ok. 50 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Łódź ok. 55 km
Elektryczność na terenie Tak
– Odległość przyłącza od granicy terenu [m] (elektryczność)
– Napięcie NN – nadziemna i podziemna SN – nadziemna
– Dostępna moc
Gaz na terenie n
– Odległość przyłącza od granicy działki [m] (gaz) ok. 5 km sieć gazowa niskoprężna w ul. Murarskiej
– Wartość kaloryczna
– Średnica rury
– Dostępna objętość
Woda na terenie Tak
– Odległość przyłącza od granicy terenu (woda)
– Dostępna objętość (woda) 160 mm
Kanalizacja na terenie Tak
– Odległość przyłącza od granicy terenu (kanalizacja)
– Dostępna objętość (kanalizacja)
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalnia ścieków przy ul. Tymienickiej ok. 9 km
Telefony Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu
Osoba do kontaktu
Telefon kontaktowy
Mail kontaktowy
Uwagi
Skip to content