MIASTO, MONIUSZKI / LIPOWA

Numer Działki dz. nr ewid. 27/1, 27/3, 27/4, 28, 29/2, 29/3, 30/2, 32/2, 33/1, 34/1, 39/2, 40/3, 490/3, 490/6, 490/7, 496/11, 511/7, 511/10, 515, 516, 517, 518/2 i 530/5 obr. 9
Adres ul. Moniuszki 22–34, Lipowa 37A-55
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] 6,15 ha
Kształt działki nieregularny
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) N
Właściciel / właściciele Gmina Miasto Zduńska Wola
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1) teren zabudowy produkcyjnej oznaczony na rysunku planu symbolem 1P, dla którego określa się funkcję podstawową: produkcyjną, funkcję dopuszczalną: składowo-magazynową,
2) tereny urządzeń elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu symbolem 11E, dla których określa się przeznaczenie służące działaniom polegającym na realizacji stacji transformatorowej SN/nn z możliwością modernizacji, rozbudowy i przebudowy
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] R IVB – 4,4359 ha R V – 1,4823 ha Ps – 0,2363 ha Nie wymaga zgody na wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej
Różnica poziomów terenu [m] Teren płaski
Obecne użytkowanie Teren przemysłowy i usługowy
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Poziom wód gruntowych [m] 1,0–2,0m
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Brak
Przeszkody występujące na powierzchni terenu T – słup energetyczny, sieć elektroenergetyczna WN i sieć ciepłownicza wysokoparametrowa wraz z podporami
Istniejące ograniczenia ekologiczne N
Budynki i zabudowania na terenie N
Dostęp do drogi publicznej (bezpośredni albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej), Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Bezpośredni dojazd drogą miejską – ul. Moniuszki (droga gruntowa utwardzona o szerokości pasa drogowego obecnie ok. 8 m, docelowo 24–27 m) oraz ul. Lipową (droga asfaltowa o szerokości pasa drogowego obecnie ok. 12 m, docelowo 13–15 m)
Autostrada / droga krajowa km Droga Ekspresowa / droga krajowa [km] A1 ok. 55 km A2 ok. 60 km S8 ok. 6,0 km Droga wojewódzka 12(14) ok. 0,42 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km N
Kolej [km] Dworzec kolejowy Zduńska Wola ok. 2 km Dworzec kolejowy Zduńska Wola Karsznice ok. 4 km
Bocznica kolejowa [km] Zduńska Wola Karsznice ok. 4,8 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Port Lotniczy w Łodzi im. Władysława Reymonta ok. 50 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Łódź ok. 55 km
Elektryczność na terenie Tak
– Odległość przyłącza od granicy terenu [m] (elektryczność) sieć elektroenergetyczna NN w ul. Moniuszki i ul. Lipowej sieć elektroenergetyczna SN w ul. Lipowej ok. 60 m oraz w ul. Kanałowej ok. 120 m sieć elektroenergetyczna WN w ul. Moniuszki oraz w ul. Lipowej ok. 60 m
– Napięcie linia elektroenergetyczna nadziemna NN, SN i WN
– Dostępna moc
Gaz na terenie N
– Odległość przyłącza od granicy działki [m] (gaz) sieć gazowa średnioprężna w ul. Kanałowej ok. 120 m
– Wartość kaloryczna
– Średnica rury
– Dostępna objętość
Woda na terenie Nie
– Odległość przyłącza od granicy terenu (woda) sieć wodociągowa 50, 110 i 300 mm w ul. Moniuszki i 160 mm w ul. Lipowej
– Dostępna objętość (woda)
Kanalizacja na terenie Nie
– Odległość przyłącza od granicy terenu (kanalizacja) sieć kanalizacji sanitarnej 150 mm, 160 mm i 200 mm w ul. Kanałowej, 200 mm i 1000 mm w ul. Lipowej sieć kanalizacji deszczowej 400 mm i 1000 mm w ul. Moniuszki oraz 200 mm, 300 mm, 400 mm i 800 mm w ul. Kanałowej
– Dostępna objętość (kanalizacja)
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Oczyszczalnia ścieków przy ul. Tymienickiej ok. 3,5 km
Telefony Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu w ul. Moniuszki i w ul. Lipowej
Osoba do kontaktu
Telefon kontaktowy
Mail kontaktowy
Uwagi

 

 

Skip to content