W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY CZEKAJĄ WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania wniosków w ramach środków algorytmu dotyczących:

– stażu,

– bonu stażowego,

– bonu szkoleniowego,

– szkoleń,

– prac interwencyjnych,

– bonu na zasiedlenie.

Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków.

Wnioski można pobierać ze strony internetowej www.pupzdwola.pl

Informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli Tel: (43) 823 23 27

 

 

logo 1

 

 

 

LOGO 1

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania wniosków o zorganizowanie stażu, szkoleń oraz prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (III)” Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020

Wnioski będą przyjmowane od 15.02.2017r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, dla których ustalono II profil pomocy i które należą do jednej z poniżej wymienionych kategorii:

– osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym, średnim zawodowym i ogólnym),

– osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy, dotyczy również okresu przed rejestracją w PUP),

– osoby powyżej 50 roku życia,

– osoby niepełnosprawne,

– kobiety.

Organizator stażu jest zobowiązany do zatrudnienia osoby bezrobotnej bezpośrednio po odbytym stażu:

– na podstawie umowy o pracę na okres min. 3 pełnych miesięcy w wymiarze co najmniej 1/2 etatu,

– na podstawie umowy cywilnoprawnej na okres min. 3 pełnych miesięcy i wartości umowy równej lub wyższej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

– w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, jej wartość musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

W przypadku organizowania prac interwencyjnych preferowane będą wnioski z deklaracją dalszego zatrudnienia po okresie refundacji i wymaganym ustawowo okresie zatrudnienia.

W przypadku organizowania szkoleń w ramach tego projektu preferowane będą wnioski z deklaracją zatrudnienia.

Wnioski z logiem „Promuje Łódzkie” można pobierać ze strony internetowej www.pupzdwola.pl

Informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli
pok. 18 oraz 19; Tel: (43) 823 23 27 wew. 279

 

LOGO1

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania wniosków o zorganizowanie stażu, prac interwencyjnych, przyznanie bonu szkoleniowego oraz bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (III)” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Wnioski będą przyjmowane od 15.02.2017r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne w wieku 18 – 29 lat (nieukończone 30 lat), dla których ustalono II profil pomocy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

– nie pracują,

– nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

– nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych – w okresie ostatnich 4 tygodni).

W pierwszej kolejności do udziału w projekcie będą kwalifikowane osoby bezrobotne:

  • z orzeczeniem o niepełnosprawności;

  • długotrwale bezrobotne (w wieku poniżej 25 roku życia pozostające bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, w wieku powyżej 25 roku życia pozostające bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy, dotyczy również okresu przed rejestracją w PUP);

  • osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym, średnim zawodowym i ogólnym),

Osobom do 25 roku życia kwalifikującym się do udziału w projekcie wsparcie musi być udzielone w okresie do 4 miesięcy od dnia rejestracji w PUP.

Organizator stażu jest zobowiązany do zatrudnienia osoby bezrobotnej bezpośrednio po odbytym stażu:

– na podstawie umowy o pracę na okres min. 3 pełnych miesięcy w wymiarze co najmniej 1/2 etatu,

– na podstawie umowy cywilnoprawnej na okres min. 3 pełnych miesięcy i wartości umowy równej lub wyższej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

– w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, jej wartość musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

W przypadku organizowania prac interwencyjnych preferowane będą wnioski z deklaracją dalszego zatrudnienia po okresie refundacji i wymaganym ustawowo okresie zatrudnienia.

Wnioski z logiem „Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój”
można pobierać ze strony internetowej www.pupzdwola.pl

Informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli
pok. 1,8,9, 18 oraz 19; Tel: (43) 823 23 27 wew. 265, 264, 262, 279, 280

 

 

 

Skip to content