BETA, OPIESIŃSKA 30

Numer Działki dz. nr ewid. 114/3 obr. 2, dz. nr ewid. 115 obr. 2, dz. nr ewid. 116 obr. 2
Adres ul. Opiesińska 30C, ul. Agrestowa 21, ul. Agrestowa 36
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] 0,5539 ha
Kształt działki nieregularny
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) N
Właściciel / właściciele Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BETA Sp. z o.o.
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Nie
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] Klasa gruntów: R IIIa – 0,0591 ha R IIIb – 0,0395 ha Nie wymaga zgody na wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej Użytki nieklasyfikowane: Tereny mieszkaniowe B – 0,4553 ha
Różnica poziomów terenu [m] Teren płaski
Obecne użytkowanie Tereny usługowe
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Poziom wód gruntowych [m] 1,5–2,0 m
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne T – linia elektroenergetyczna NN – sieć wodociągowa, – sieć kanalizacji sanitarnej
Przeszkody występujące na powierzchni terenu T – budynki
Istniejące ograniczenia ekologiczne n
Budynki i zabudowania na terenie T – powierzchnia zabudowy ok. 2560,0 m2
Dostęp do drogi publicznej (bezpośredni albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej), Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Dojazd drogą powiatową – ul. Opiesińską, przez drogę wewnętrzną (działkę o nr ewid. 111 obr. 2) oraz przez działki 114/1 obr. 2 (działka Miasta) i 114/2 obr. 2 (działka prywatna współwłasność 4 właścicieli) Droga utwardzona o szerokości pasa drogowego ok. 5,5 m
Autostrada / droga krajowa km Droga Ekspresowa / droga krajowa [km] A1 ok. 55 km A2 ok. 60 km S8 ok. 6 km Droga wojewódzka 12(14) ok. 0,6 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km N
Kolej [km] Dworzec kolejowy Zduńska Wola ok. 1 km Dworzec kolejowy Zduńska Wola Karsznice ok. 5,5 km
Bocznica kolejowa [km] Zduńska Wola Karsznice ok. 6,5 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Port Lotniczy w Łodzi im. Władysława Reymonta ok. 50 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Łódź ok. 55 km
Elektryczność na terenie Tak
– Odległość przyłącza od granicy terenu [m] (elektryczność)
– Napięcie NN
– Dostępna moc
Gaz na terenie N
– Odległość przyłącza od granicy działki [m] (gaz) sieć gazowa średnioprężna w ul. Klonowej ok. 500 m
– Wartość kaloryczna
– Średnica rury
– Dostępna objętość
Woda na terenie Tak
– Odległość przyłącza od granicy terenu (woda)
– Dostępna objętość (woda) 32 mm
Kanalizacja na terenie Tak
– Odległość przyłącza od granicy terenu (kanalizacja)
– Dostępna objętość (kanalizacja) 150 mm
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalnia ścieków przy ulicy Tymienickiej ok. 2 km
Telefony Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu sieć telekomunikacyjna nadziemna ok. 5 m
Osoba do kontaktu
Telefon kontaktowy
Mail kontaktowy
Uwagi
Skip to content