30 DOTACJI CZEKA NA MŁODYCH

pup

 

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (III)” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 

Przewidywana liczba dotacji: 30

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne w wieku 18 – 29 lat (nieukończone 30 lat), dla których ustalono II lub I (w uzasadnionych przypadkach) profil pomocy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 

  • nie pracują,

  • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

  • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych – w okresie ostatnich 4 tygodni).  


W pierwszej kolejności do udziału w projekcie będą kwalifikowane osoby bezrobotne:

  • z orzeczeniem o niepełnosprawności;

  • długotrwale bezrobotne (w wieku poniżej 25 roku życia pozostające bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, w wieku powyżej 25 roku życia pozostające bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy, dotyczy również okresu przed rejestracją w PUP);

  • osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym, średnim zawodowym i ogólnym),


Osobom do 25 roku życia kwalifikującym się do udziału w projekcie wsparcie musi być udzielone w okresie do 4 miesięcy od dnia rejestracji w PUP.
Wnioski z logiem „Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój” można pobierać ze strony internetowej http://pupzdwola.pl/strona/dokumenty-do-pobrania/92. 

 
Informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli, pok. 18; Tel: (43) 823 23 27 wew. 279

Skip to content