Aktywuje Aktywuje

PKP, KARSZNICKA

Numer Działki
dz. nr ewid. 1/24, 1/31 i 1/53 obr. 18
Adres
ul. Karsznicka 37 i 39
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
22,71 ha
Kształt działki
Kształt nieregularny, podłużny
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
N
Właściciel / właściciele
Skarb Państwa użytkowanie wieczyste Polskie Koleje Państwowe S.A.
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
T – działki o nr ewid. 1/31 i 1/53 obr. 18 –uchwała nr IX/69/15 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 czerwca 2015 r., opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3043 z dnia 31 lipca 2015 r. N – działka o nr ewid. 1/24 obr. 18 UWAGA – dnia 30 września 2016 r. Rada Miasta Zduńska Wola podjęła uchwałę nr XXVII/216/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 1/24, 1/31 i 1/53 obr. 18. Zmiana ma na celu poszerzenie obecnej funkcji o możliwość realizacji obiektów produkcyjnych i usługowych. Teren portu multimodalnego, składów i magazynów oznaczony na rysunku planu symbolem 1P
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Teren wyłączony z klasyfikacji – użytek gruntowy – Tk – tereny kolejowe
Różnica poziomów terenu [m]
Brak danych na mapie - wg sąsiednich działek różnica poziomów do 2 m
Obecne użytkowanie
Nieużytek
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych
Poziom wód gruntowych [m]
1,5 m –
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu
Przeszkody podziemne
sieć elektroenergetyczna NN, SN sieć wodociągowa sieć kanalizacji deszczowej – czynna i nieczynna sieć telekomunikacyjna
Przeszkody występujące na powierzchni terenu
torowiska i drzewa, ciek wzdłuż torowiska
Istniejące ograniczenia ekologiczne
N
Budynki i zabudowania na terenie
N
Dostęp do drogi publicznej (bezpośredni albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej), Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Bezpośredni dojazd drogą asfaltową – ul. Karsznicką o szerokości pasa drogowego 20 m
Autostrada / droga krajowa km Droga Ekspresowa / droga krajowa [km]
A1 ok. 55 km A2 ok. 60 km S8 ok. 2,3 km Droga wojewódzka 12(14) ok. 3,1 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
-
Kolej [km]
Dworzec kolejowy Zduńska Wola Karsznice ok. 2,5 km Dworzec kolejowy Zduńska Wola ok. 7,5 km
Bocznica kolejowa [km]
Zduńska Wola Karsznice ok. 0,0 km (na terenie)
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Port Lotniczy w Łodzi im. Władysława Reymonta ok. 50 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Łódź ok. 55 km
Elektryczność na terenie
- Napięcie
NN – nadziemna i podziemna SN – nadziemna
- Dostępna moc
-
Gaz na terenie
n
- Odległość przyłącza od granicy działki [m] (gaz)
ok. 5 km sieć gazowa niskoprężna w ul. Murarskiej
- Wartość kaloryczna
-
- Średnica rury
-
- Dostępna objętość
-
Woda na terenie
- Odległość przyłącza od granicy terenu (woda)
-
- Dostępna objętość (woda)
160 mm
Kanalizacja na terenie
- Odległość przyłącza od granicy terenu (kanalizacja)
-
- Dostępna objętość (kanalizacja)
-
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
oczyszczalnia ścieków przy ul. Tymienickiej ok. 9 km
Telefony
Odległość przyłącza od granicy terenu
-